اختیارات دامنه
پیکربندی
تایید سفارش
تکمیل سفارش
تکمیل سفارش

انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains